Inga Mutso

Hariduskäik

 • Koostöös Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloogia osakonnaga omandatud kursuste raames kliinilise logopeedi kvalifikatsioon töötamine mitte haiglatingimustes.
 • Tallinna Pedagoogikaülikool/Tallinna Ülikool, kasvatusteaduste teaduskond, kasvatusteaduste doktorantuur. Filosoofiadoktor (PhD).
 • Tallinna Pedagoogikaülikool, kasvatusteaduste teaduskond, kasvatusteaduste magistrantuur. Magister optime approbatur (MA) kraad pedagoogika erialal
 • Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, eripedagoogika osakond. 1982. Diplomeeritud eripedagoog. Abikooli õpetaja ja logopeedi kvalifikatsioon.

Oman 39 aastat tööd eripedagoogika ja logopeedia valdkonnas. Tegelen pideva enesetäiendamisega. Olen õpetanud õpiraskustega õpilasi koolis õpiabi tundides eesti keel ja matemaatika. Olen töötanud lasteaias logopeedina ja ka eralogopeedina. Töötan insuldijärgsete haigetega, arendades nende kõnet ja/või arusaamist. Tegelen psüühiliste protsesside tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine arendamisega. Olen õpetanud Tallinna Ülikoolis üliõpilasi ning juhendanud nende praktikat koolis ja lasteaias. Praegu töötan AS Sanatoorium Tervis/es.

Olen  MTÜ Meelevald rehabi. meeskonna spetsialist eripedagoog, logopeed, kogemusnõustaja.

Tegelen:

 • õpiraskustega algklasside õpilaste õppe toetamisega/õpetamisega eesti keeles ja matemaatikas. Lisaks tekstülesannete õpetamise metoodik algklasside õpilastele
 • lasteaialaste kooliks ettevalmistamisega
 • logopeediline töö kõneprobleemidega lastele; müofunktsionaalne teraapia, häälikute esilekutsumine läbi erinevate häälitsuste; häälikuseade ja kõnearendus
 • insuldijärgsete inimeste kõne ja psüühiliste protsesside parendamine.

Osalenud koolitustel, seminaridel, konverentsidel,

 • Osalenud „Rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide koolitajate koolitus”. Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž. P2PC. TK.105. 585 tundi (22,5 EAP). Pärnu.
 • FinRA 40th Anniversary Seminar „Literacy for Tommorrow“. Tampere, Finland.
 • Eripedagoogika 40.aastapäeva konverents. Eripedagoogika: teadus ja praktika 2008. Tartu Ülikool. Tartu.
 • 6th International JTET Conference (BBCC 2008). Collaboration on Education for Sustainable Development. Certificate of Participation (Prof. Dr. Esmahan Agaoglu and Prof. Dr. Fevzi Sürmeli: Rector.  Anadolu University in Eskisehir, Turkey.
 • OECD partnerriikidele väljakuulutatud uurimisteema (Rahvusvaheline projekt ”Erivajadustega õpilaste võimalustest jätkuharidusele ja kutseõppele Eesti Vabariigis”. TLÜ eri- ja sotsiaalpedagoogika õppetool osaleb ühe partnerina OECD poolt kavandatavast projektist Pathways for Disabled Students to Tertiary Education and Employment. Projekti kuuluvad 16 riiki.)  raames osavõtt konverentsist Pathways for Disabled Students to Tertiary Education and Employment. Prantsusmaa (Pariis).
 • Euroopa Düsleksia Assotsiatsiooni 2. konverents; töö Luksemburgi Rahvusraamatukogus. Luksemburg.
 • Tampere Ülikooli, Soome ja Eesti lugemisühingute ühisseminar, Soome.
 • Rahvusvaheline  seminar  Multilateral  Workshop  Kodanikuühiskond ja selle jätkusuutlik areng. Riia.
 • The European Contact Group ühisseminar, Vilnius.
 • Leonardo da Vinci programmi raames rahvusvaheline seminar ACADEMIA PROGRAMME GUIDANCE STUDY VISIT. Iirimaa/Dublin, Väljund Sertifikaat karjäärinõustamise alal.
 • Phare partnerlusprojekt Eesti avaliku sektori haldussuutlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamiseks. Väljund: ekspert-koolitaja. Tallinn, 2004-2005.
 • Konverents Uued suunad karjääriplaneerimisel. Karjäärinõustamise Teabekeskus ja Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove. Tallinn.

Koostatud kogumik, mis on ilmunud trükis

Eripedagoogika 32, märts 2009. Matemaatika I ja II osa. Eesti Eripedagoogide Liit. 2009. Trükk: OÜ Tartumaa Trükikoda.

Koostatud õppevahendid, mis on ilmunud trükis

Inga Mutso. 2004. R. Fisheri tõlkeraamatu “Õpetame lapsi mõtlema” metoodiline konsultant. Tartu: AS Atlex.

Inga Mutso. 2003. R. Fisheri tõlkeraamatu “Õpetame lapsi õppima” metoodiline konsultant. Tartu: AS Atlex.

Inga Mutso. 2003. Matemaatika tööraamat III klassile I osa. Tartu: AS Atlex.

Inga Mutso. 2002. Matemaatika tööraamat IV  klassile I osa. Tartu: AS Atlex.

Inga Mutso. 2002. Matemaatika tööraamat IV  klassile II osa. Tartu: AS Atlex.