Sotsiaalne rehabilitatsioon (Sotsiaalkindlustusamet)

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ei ole taastusravi, kus tegeletakse inimese ravimisega.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on olemuselt aktiivne, st et inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel ja abiga, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseivalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jmt ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda ei osutata pidevalt ega eluaegselt, vaid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ja rahastab riik.

Õigustatud isikud
 • tööealisel isikul, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on tuvastatud osaline töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel ning kellel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus;
 • tööealisel puuduva töövõimega isikul, kellel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus;
 • riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniealisel isikul, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses ning kellel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus;
 • riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegsele vanaduspensionile jäänud isikul, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses ning kellel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus;
 • päästeteenistuse seaduse §-s 19 sätestatud vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust saaval isikul, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses ning kellel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §-s 21 nimetatud isikul.

Lisainformatsiooni saab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Teenuseid osutades lähtume Sotsiaalhoolekande seadusest :https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste saamiseks

Õigustatud isik esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmiseks.

Terviseolukorrast põhjustatud vähenenud tegevusvõimega tööealistel ja vanaduspensioni ealistel isikutel on õigus Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele juhul, kui on tuvastatud teenuse vajadus. Seetõttu enne tasu maksmise kohustuse ülevõtmist Sotsiaalkindlustusamet hindab isiku rehabilitatsioonivajadust. Selleks võtab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja isikuga ühendust ja lepib kokku hindamise toimumise aja. Hindamine toimub küsitluse vormis selleks väljatöötatud küsimustiku alusel.

Õigustatud isikul on õigus valida otsusele lisatud rehabilitatsiooniasutuste nimekirjast endale sobiv rehabilitatsiooniteenuse osutaja.

Teenuse osutaja osutab isikule sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vastavalt Sotsiaalkindlustusameti otsusele kas rehabilitatsiooniprogrammina, juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavale või isiklikule rehabilitatsiooniplaanile kuni 2 aasta jooksul.

Sõidukulu hüvitamise taotlemiseks esitab isik Sotsiaalkindlustusametile sellekohase taotluse ja kuludokumendid.

Teenusele registreerumine

Rehabilitatsiooniteenuse suunamisotsus (registreerida võimalik otsuse väljastamisest 60 päeva jooksul), ning ta peab teatama oma või tema esindaja kontaktandmed (telefon, aadress).

 • Õigustatud isik saab rehabilitatsiooniteenusele registreeruda tööpäeviti võttes ühendust e-posti teel: tooharjutus2@gmail.com
Osutatavad teenused:
 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • tegevusterapeudi teenus
 • Loovterapeudi teenus
 • sotsiaaltöötaja teenus
 • psühholoogi teenus
 • Eripedagoogi teenus
 • arsti teenus
 • õe teenus
 • kogemusnõustaja teenus
Põhjalikumalt rehabilitatsiooniteenustest
Sotsiaalne-rehabilitatsioon
 • Teenust osutame Tallinn Tondi 1  (Tuletõrjemaja kabinetis 231. II korrusel).